ဖုိ + မ စိတ္ ဆႏၵ ကုန္ခမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား – Dr Tin Shwe

၁။ အမ်ိဳးအစား

ဖုိမၿပသနာ မ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးၾကဳံေတြ႕ ေနရၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသီးအမ်ားစုက ၀န္မခံလုိေသာ ကိစၥက ဖုိမ စိတ္ကင္းမဲ့ၿခင္း (သုိ႕) ဖုိမ ဆက္ဆံသည့္ အခါ အရသာ မေတြ႕ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ဤၿပသနာသည္ လူယဥ္ေက်းမႈ ေပၚေပါက္လာေသာ ေခတ္ေပၚ လာေသာ ကိစၥၿဖစ္သည္။ လူရိုင္းမ်ားတြင္ ဖုိစစိတ္ ကင္းမဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး မရွိ သလုိ တိရစ ၦာန္ အမ မ်ားတြင္လည္း လိင္စိတ္ကင္းမဲ့ၿပီး ကာမ အရသာ ခံစားလုိေသာ သတၱ၀ါ အမ မရွေခ်။ ယခု ေခတ္တြင္ ယဥ္ေက်း မႈတည္းဟူေသာ ေရခြံ လႊမ္းၿခံဳထားရသည္ ႏွင့္ အမွ်ဤၿပသနာ ေပၚလာခဲ့သည္။

ဤလုိၿပသနာ ၿဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားခဲြၿခား လုိ႕ရသည္။

(က) ဖုိမ ဆက္ဆံလုိ စိတ္ လုံး၀ ကင္းမဲ့သူမ်ား ႏွင့္

(ခ) ဖုိမ ဆက္ဆံမႈကုိ လက္ခံပါလ်က္ အရသာ အၿပည့္ အ၀ အခံစားရသူမ်ား
မ်ားေသာအားၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ ေနတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳးက်ေတာ့ နဂိုက ဖုိမဆက္ဆံ လုိစိတ္ရွိပါ၏ သုိ႕ေသာ္ ဖုိမဆက္ဆံရာမွ အရသာ မေတြ႕ေသာ ကာလၾကာလာခ်ိန္၌ ဖုိမ ဆက္ဆံလုိစိတ္ပါ ယုတ္ေလ်ာ့သားတတ္သည္။

PDF Ebook တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ ရႈပါ

 ဆရာ၀န္ တင္ေရႊ ဖုိမ ပညာ 

 

Advertisements