ဖုိ + မ စိတ္ ဆႏၵ ကုန္ခမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား – Dr Tin Shwe

၁။ အမ်ိဳးအစား

ဖုိမၿပသနာ မ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးၾကဳံေတြ႕ ေနရၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသီးအမ်ားစုက ၀န္မခံလုိေသာ ကိစၥက ဖုိမ စိတ္ကင္းမဲ့ၿခင္း (သုိ႕) ဖုိမ ဆက္ဆံသည့္ အခါ အရသာ မေတြ႕ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ဤၿပသနာသည္ လူယဥ္ေက်းမႈ ေပၚေပါက္လာေသာ ေခတ္ေပၚ လာေသာ ကိစၥၿဖစ္သည္။ လူရိုင္းမ်ားတြင္ ဖုိစစိတ္ ကင္းမဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး မရွိ သလုိ တိရစ ၦာန္ အမ မ်ားတြင္လည္း လိင္စိတ္ကင္းမဲ့ၿပီး ကာမ အရသာ ခံစားလုိေသာ သတၱ၀ါ အမ မရွေခ်။ ယခု ေခတ္တြင္ ယဥ္ေက်း မႈတည္းဟူေသာ ေရခြံ လႊမ္းၿခံဳထားရသည္ ႏွင့္ အမွ်ဤၿပသနာ ေပၚလာခဲ့သည္။

ဤလုိၿပသနာ ၿဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားခဲြၿခား လုိ႕ရသည္။

(က) ဖုိမ ဆက္ဆံလုိ စိတ္ လုံး၀ ကင္းမဲ့သူမ်ား ႏွင့္

(ခ) ဖုိမ ဆက္ဆံမႈကုိ လက္ခံပါလ်က္ အရသာ အၿပည့္ အ၀ အခံစားရသူမ်ား
မ်ားေသာအားၿဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ ေနတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳးက်ေတာ့ နဂိုက ဖုိမဆက္ဆံ လုိစိတ္ရွိပါ၏ သုိ႕ေသာ္ ဖုိမဆက္ဆံရာမွ အရသာ မေတြ႕ေသာ ကာလၾကာလာခ်ိန္၌ ဖုိမ ဆက္ဆံလုိစိတ္ပါ ယုတ္ေလ်ာ့သားတတ္သည္။

PDF Ebook တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ ရႈပါ

 ဆရာ၀န္ တင္ေရႊ ဖုိမ ပညာ 

 

Advertisements

Chapter 2 တစ္ကုိယ္တည္း စိတ္ေၿဖၿခင္း (မာစတာ ေဘးရွင္း)

 (၁) လိင္စိတ္သည္ ကေလးဘ၀မွ စတင္သည္။

      လူသားတုိ႕ ၏ ေၿခခံ စိတ္တြင္ အစားအစာ စားေသာက္လုိစိတ္ ႏွင့္ လိင္စိတ္ (သုိ႕) ဖုိမ ဆက္ဆံဖုိ႕ စိတ္တုိ႕ ပါ၀င္ သည္။ ကေလးသည္ ေမြးစမွ အစားအစာကုိ စားသည္။ သုိ႕ေသာ္ လိင္စိတ္သည္ အရြယ္ ေရာက္ခ်ိန္ က်မွ ႏိုးၾကြလာသည္ ဟု ထင္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးတုိ႕သည္ လိင္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ ကင္းစင္ၾကသည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား အလို အရ လိင္စိတ္သည္ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အရြယ္ေရာက္မွ ႏိုးၾကားလာသည္ ဆုိသည့္ အယူ အဆသည္ မမွန္ေတာ့ပါ။ မိမိ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ မွ ကေလးမ်ားကုိ သတိၿပဳၾကည့္ပါ။ အသက္သုံးေလး ငါးႏွစ္ အရြယ္ကေလးက လိင္ကိစၥ ကုိ စိတ္၀င္စားမႈ ၿပေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါမည္။

   က်ားလိင္တန္ဆာသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား အတြက္ လြန္စြာ အေရးၾကီးေသာ ပစၥည္း ၿဖစ္၏။ ဒါကေလးကုိ သူတုိ႕ ဂုဏ္ယူ မဆုံးရွိၾကသည္။ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ၾကီးတစ္ဦးသည္ သူဗိုလ္သင္တန္း တက္စဥ္က ဆုရရွိခဲ့ေသာ ဓါးရွည္ကုိ ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္ၿပတတ္သည့္ သေဘာအတိုင္း ၿဖစ္၏။ သူတို႕ လိင္တန္ဆာကုိ ဤမွ်တန္ဖုိး ထားၾကသည္။ သုိ႕ေၾကာင့္ ခါတနာ လုပ္ရန္ အေသ အလဲၿငင္းဆုိတတ္သည္။

PDF Ebook တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳပါ။

ဆရာ၀န္ တင္ေရႊ ဖုိမ ပညာ

Chapter 1, Dr Tin Shwe : အေၿခခံ ဖုိမပညာ

 ဤစာအုပ္သည္ အိမ္ေထင္က်ၿပီး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ရန္ စီစဥ္ၿပီး ေမာင္မယ္တို႕ အတြက္ ရည္မွန္းပါသည္။ ဖုိမ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အေၿခခံ ရွိၿပီးသူမ်ားဟု ယူဆပါသၿဖင့္ အေၿခခံ ဖုိမပညာ မွ အေရးၾကီး ေသာ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကုိသာ ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေဖာ္ၿပပါသည္။

  ေယာက်္ား လိင္ အဂၤ ါမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ကပၸာအိတ္ ထဲတြင္ ေ၀ွးေစ့ရွိသည္။ ေ၀ွးေစ့မွ ဆီးလမ္းသုိ႕ ဆီးအိမ္ ေအာက္ အက်ိတ္ (ပေရာစတိတ္ဂလင္း ) အတြင္း တြင္ ေပါငး္စပ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ က်ားလိင္တန္ ဆာမွ သုက္ရည္ေရာ ဆီးပါထြက္သည္။

   သုက္ရည္တြင္ ေ၀ွးေစ့မွ သုက္ပုိးမ်ားအၿပင္ သုက္အရည္ၾကည္ သုိေလွာင္ အိမ္မွ ထုတ္ေပးေသာ အက်ိ အခြ်ဲရည္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ ေအာက္ အက်ိတ္ (ပေရာစတိတ္ ဂလင္း ) မွ ထုတ္ေပးေသာ အရည္မ်ား ေရာေႏွာေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သုက္ရည္ တြင္ဆီးမပါ ပါ။ ဆီးသားလွ်င္ သုက္ရည္လမ္းပိတ္ေနၿပီး သုက္ လႊတ္လွ်င္ ဆီးအိမ္ တံခါး ပိတ္ ေနေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ တစ္ဇြန္း ေလာက္ ရွိေသာ သုက္ရည္ တြင္ သုက္ ပုိး ေကာင္ေပါင္း သန္း ၂၀၀ မွ သန္း ၃၀၀ အထိ ပါ၀င္သည္။

ဤ  PDF Ebook  တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳပါ။

ဖုိမ ပညာ